+372 53 242 790
Menüü

Mida silmas pidada, kui esitamisele kuulub majandusaasta aruanne

Majandusaasta aruanne on ettevõtjate jaoks igal aastal üks paras pähkel. Olgu selleks siis väike-, äsja tegevust alustanud- või suurettevõtjad, kes soovivad oma firma tegemistel paremini silma peal hoida. Siit blogist leiad Sa vastused küsimustele, mida majandusaasta aruande esitamine võib ärijuhtides tekitada. Head lugemist!

1. Kuidas majandusaasta aruande esitamine toimub?

Majandusaasta aruanne tuleb esitada elektrooniliselt e-aruandluskeskkonnas kuue kuu jooksul pärast majandusaasta lõppu. Kui ettevõtte majandusaasta ühtib kalendriaastaga, on aruande esitamise tähtaeg 30. juuni.

2. Aga millal algab ja lõpeb majandusaasta?

Majandusaasta alguskuupäeva võib iga organisatsioon ise valida, kuid tavaliselt kestab see 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini. Erandkorras võib majandusaasta olla ka lühem või pikem, kuid kindlasti mitte rohkem kui 18 kuud.

3. Kuidas käib aastaaruande esitamine firma esimesel tegevusaastal?

Kui Sa asutasid oma ettevõtte aasta alguses, keskel või lõpus, kuid soovid edaspidi kalendriaastaga ühtivat majandusaastat kasutada, saad Sa erandkorras ka lühema perioodi kohta aruande esitada. Näiteks võib 6. oktoobril asutatud ettevõte esitada oma esimese majandusaasta aruande perioodi 6.10-31.12 kohta.

4. Millest koosneb majandusaasta aruanne?

  • Bilanss;
  • Kasumiaruanne;
  • Rahavoogude aruanne;
  • Omakapitali muutuste aruanne;
  • + lisad.

NB! Lühendatud raamatupidamise aastaaruandes ei ole mikro- ja väikeettevõtjad kohustatud esitama rahavoogude aruannet. Mikroettevõtte puhul saab esitada ainult bilansi, kasumiaruande ja kuni 3 lisa, puudub võimalus esitada tegevusaruanne. Muudel juhtudel lisade hulk sõltub ettevõtte eripäradest.  

5. Aastaaruande valmimise etapid

Majandusaasta aruande koostamine ja esitamine koosneb viiest sammust:

  • Koostatakse raamatupidamise aastaaruanne, mille paneb kokku raamatupidaja;
  • Koostatakse tegevusaruanne, mille tavaliselt kirjutab ettevõtte juhatus;
  • Vajaduse ja/või soovi korral esitatakse aruanne audiitorile, kes kontrollib kirja pandud andmete õigsust ning väljastab oma arvamuse;
  • Vastavalt majandustulemustele teeb juhtkond osanikele ettepaneku kasumi jaotamise või kahjumi katmise kohta, mille osanikud peavad seejärel kinnitama;
  • Majandusaasta aruanne esitatakse osanikele kinnitamiseks. Kui osanikud on majandusaasta aruande heaks kiitnud, siis esitatakse see elektrooniliselt äriregistrile. Osaühingu puhul peab aastaaruandel olema vähemalt ühe juhatuse liikme digiallkiri.

6. Kellel on aastaaruande auditeerimise kohustus?

Audit on kohustuslik äriühingute jaoks, kelle müügitulu, varad või keskmine töötajate arv ületab seaduses etteantud piirmäärasid, mida reguleerivad §91 ja §92. Raamatupidamise aastaaruande audit on kohustuslik igale aktsiaseltsile, millel on enam kui kaks aktsionäri, riigiraamatupidamiskohustuslasele, kohaliku omavalitsuse üksusele, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule, riigieelarvest eraldist saavale erakonnale ja äriühingule, milles riigil on vähemalt otsustusõigus riigivaraseaduse tähenduses.

7. Mis juhtub, kui majandusaasta aruanne jääb õigeaegselt esitamata?

Kuulus biitel John Lennon on kunagi öelnud järgmist: “Elu juhtub Sinuga siis, kui Sa parasjagu muid plaane teed”. Ehk võib juhtuda, et majandusaasta aruanne jääb õigeks tähtajaks esitamata. Võib juhtuda ka seda, et esitatakse valeandmed. Sel juhul võib registripidaja Äriseadustiku kohaselt ettevõtjat ja kõiki andmete esitamiseks kohustatud isikuid tsiviilmenetluse seadustikus ettenähtud korras trahvida.

NB! Majandusaasta aruande esitamine on kohustuslik ka juhul, kui aruandeperioodil majandustegevust üleüldse ei toimunud.

8. Kui palju aastaaruanne maksab?

Aastaaruande esitamise kohta ei ole ühtselt mõistetavat hinda võimalik määrata ettevõtete olemuste ning eesmärkide laiahaardelisuse tõttu. Kõige enam sõltub aastaaruande koostamise hind kindlasti asjaolust, kas ettevõte kasutab igakuist teenust mõnest raamatupidamisbüroost või laseb teha aruande kogu aruandeaasta kohta, mille tõttu võib hind olla väga varieeruv. Üldjuhul on mõistlikum kasutada igakuist teenust, sest see aitab järjepidevalt enda ettevõtte majanduslikul seisul silma peal hoida ja enamasti on aastaaruande hind jaotunud kuuhinna sisse. Lisaks määrab hinna kujunemisel rolli ka auditi kohustus, ettevõttele omased erisused, raamatupidamisteenuse paketid jne.

NB! Pallas ja Partnerid pakub professionaalset abi ka kõigile neile, kes meilt igakuist teenust ei telli. Huvi ja vajaduse korral võta meiega ühendust.